Rekrutacja

KIEDY MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

JEŚLI: 

A. zamieszkujesz na terenie LGOM tj. na terenie jednej z poniższych gmin:gmina wiejska Głogów

 • gmina wiejska Głogów
 • gmina miejska Głogów
 • gmina Kunice
 • gmina Legnickie Pole
 • gmina Prochowice
 • gmina wiejska Lubin
 • gmina miejska Lubin
 • gmina Ścinawa
 • gmina Chocianów
 • gmina Rudna

B.  sprawujesz opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia, do 3 lat,

C.  nie wykonujesz pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem,

D.  chcesz wrócić do zatrudnienia

PROJEKT „AKTYWNY RODZIC Z LGOM” JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

W JAKI SPOSÓB ODBYWA SIĘ REKRUTACJA DO PROJEKTU?

Rekrutacja została podzielona na etapy:
I ETAP: Przyjmowanie Formularza zgłoszeniowego z załącznikami od osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Formularze zgłoszeniowe można składać:

-osobiście w Biurze projektu w Lubinie (ul. Kamienna 16A, biuro czynne w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15.00),

-przesłać pocztą na adres Biura projektu (Biuro projektu pt. „Aktywny rodzic z LGOM”, Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna, ul. Kamienna 16A, 59-300 Lubin),

-przekazać na spotkaniu informacyjnym.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać na bieżąco tj:

– w terminie od 18.03 – 19.04.2019. (Formularze złożone w tym okresie będą oceniane na obradach Komisji rekrutacyjnej, które odbędą się w IV 2019r.)

– w terminie od 23.04 – 03.06.2019. (Formularze złożone w tym okresie będą oceniane na obradach Komisji rekrutacyjnej, które odbędą się w VI 2019r.)

– w terminie od 04.07 – 19.07.2019 – rekrutacja uzupełniająca (Formularze złożone w tym okresie będą oceniane na obradach Komisji rekrutacyjnej, które odbędą się w VII 2019r.)

Do Formularza zgłoszeniowego należy załączać odpowiednie dokumenty potwierdzające kryteria uczestnictwa tj.:

 • akt urodzenia dziecka; 
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności rodzica / rodziców lub dziecka (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z PUP-u o zarejestrowaniu, jako osoba bezrobotna (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym statusie (przebywaniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) – jeśli dotyczy.

Zakładamy możliwość wezwania kandydata do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających jego sytuację materialną/osobistą. Niezłożenie dokumentów w terminie 7 dni kalendarzowych od wezwania będzie równoważne z rezygnacją Kandydata z udziału w projekcie.

II ETAP: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej celem oceny Formularzy zgłoszeniowych przez 2 członków Komisji pod kątem: 
– formalnym (kompletność dokumentów),
– przynależności do grupy docelowej projektu,
Dodatkowe punkty mogą otrzymać osoby najbardziej potrzebujące, czyli:

 • kobiety – 35 punktów,
 • osoby niepełnosprawne (co najmniej 1 z rodziców/opiekunów lub dziecko posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności) – 35 punktów,
 • osoby z terenów wiejskich – 10 punktów,
 • rodzice samotnie wychowujący dzieci  – 5 punktów,
 • rodzice posiadający więcej niż 1 dziecko do 3 roku życia – 5 punktów,
 • osoby długotrwale bezrobotne – 5 punktów (tylko w przypadku refundacji wynagrodzenia niani),
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 5 punktów.

DO POBRANIA:

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATKĘ/KANDYDATA:

DOKUMENTY REALIZATORA: