Co można uzyskać w projekcie?

ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NA DZIECKIEM W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM, U DZIENNEGO OPIEKUNA

Jest to wsparcie przewidziane w projekcie dla osób przebywających na urlopach: macierzyńskim lub rodzicielskim.

Kwota zwrotu zależna będzie od zgłoszonych przez Ciebie potrzeb i może wynosić średnio 850,00zł/m-c. Możesz otrzymać zwrot kosztów podstawowej opieki, tj. pobytu i wyżywienia, bez ewentualnych zajęć dodatkowych. Zwrot kosztów może przysługiwać przez max. 12 m-cy (ale nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, albo 4 roku życia, gdy nie jest możliwe zapewnienie dziecku opieki przedszkolnej i nie dłużej niż do 30.09.2020r.)

JAK UZYSKAĆ ŚRODKI NA ŻŁOBEK?

KROK 1

Odwiedź stronę www.aktywnyrodziczlgom.eu lub profil na Facebook www.facebook.com/projektaktywnyrodziczlgom

Pobierz i wypełnij Formularz zgłoszeniowy i skompletuj niezbędne dokumenty.

KROK 2

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami odeślij na adres:

BIURO PROJEKTU „AKTYWNY RODZICE Z LGOM”

Ul. Kamienna 16A

59-300 Lubin

Bądź dostarcz Formularz osobiście

KROK 3

OCZEKUJ NA INFORMACJE I LISTY RANKINGOWE.

WSZYSTKO MOŻESZ ŚLEDZIĆ NA NASZEJ STRONIE www.aktywnyrodziczlgom.eu

KROK 4

Dopiero po złożeniu Formularza zgłoszeniowego do projektu możesz podpisać Umowę na opiekę nad twoim dzieckiem ze żłobkiem. Pamiętaj, że żłobek, klub dziecięcy lub opiekun dzienny, któremu powierzysz opiekę musi znajdować się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Opiekun dzienny, do którego kierowane będzie dziecko w ramach projektu musi znajdować się w wykazie opiekunów dziennych prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wykaz żłobków, klubów dziecięcych, opiekunów dziennych można znaleźć m.in. na portalu emp@tia:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

KROK 5

Jeśli pozytywnie przejdziesz procedurę rekrutacyjną zaprosimy Cię do podpisania z nami Umowy – deklaracji uczestnictwa w projekcie. Umowa będzie określała okres, na jaki otrzymasz wsparcie, kwotę wsparcia, twoje prawa i obowiązki, jako Uczestnika/Uczestniczki projektu.

PAMIĘTAJ, ŻE:

– aby móc podpisać z nami Umowę musisz już mieć zagwarantowane miejsce dla twojego dziecka w żłobku. Umowę ze żłobkiem musisz mieć podpisaną nie wcześniej niż po złożeniu do projektu Formularza zgłoszeniowego, ale przed Twoim powrotem do pracy (najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia);

– podpisując z nami Umowę – deklarację uczestnictwa w projekcie zobowiązujesz się, że po bezpośrednio zakończeniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego powrócisz do pracy/podejmiesz zatrudnienie. Jeśli nie wywiążesz się z tego zobowiązania Twój udział w projekcie zostaje przerwany. Realizator projektu może wezwać Cię do zwrotu wszystkich kosztów Twojego uczestnictwa w projekcie poniesionych przez Realizatora wraz z odsetkami.

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem będzie ci przysługiwał od pierwszego dnia Twojego powrotu do pracy (co oznacza, że nie możesz przebywając na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i pobierając z tego tytułu świadczenie pieniężne, równocześnie otrzymać w projekcie zwrotu kosztów opieki na dzieckiem w żłobku).

KROK 6

Comiesięczne refundacje będziesz otrzymywać na podstawie złożonego Wniosku refundacyjnego. Wniosek należy wysyłać do Biura projektu, co miesiąc zawsze do 15 dnia miesiąca. Wniosek refundacyjny możesz pobrać na stronie internetowej www.aktywnyrodziczlgom.eu. W wypełnianiu Wniosku pomoże Ci nasz Specjalista ds. weryfikacji wniosków o sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi.

ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM SPRAWOWANEJ PRZEZ NIANIĘ

Jest to wsparcie przewidziane w projekcie dla osób przebywających na urlopach: macierzyńskim lub rodzicielskim oraz dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

Zwrot kosztów może przysługiwać przez max. 12 m-cy (ale nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, albo 4 roku życia, gdy nie jest możliwe zapewnienie dziecku opieki przedszkolnej i nie dłużej niż do 30.09.2020r.)

JAK UZYSKAĆ ŚRODKI NA NIANIĘ?

KROK 1

Odwiedź stronę www.aktywnyrodziczlgom.eu lub profil na Facebook www.facebook.com/projektaktywnyrodziczlgom

Pobierz i wypełnij Formularz zgłoszeniowy i skompletuj niezbędne dokumenty.

KROK 2

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami odeślij na adres:

BIURO PROJEKTU „AKTYWNY RODZIC Z LGOM”

Ul. Kamienna 16A

59-300 Lubin

Bądź dostarcz Formularz osobiście

KROK 3

OCZEKUJ NA INFORMACJE I LISTY RANKINGOWE.

WSZYSTKO MOŻESZ ŚLEDZIĆ NA NASZEJ STRONIE www.aktywnyrodziczlgom.eu

KROK 4

Dopiero po złożeniu Formularza zgłoszeniowego do projektu możesz podpisać Umowę na opiekę nad twoim dzieckiem z nianią.

KROK 5

Jeśli pozytywnie przejdziesz procedurę rekrutacyjną zaprosimy Cię do podpisania z nami Umowy – deklaracji uczestnictwa w projekcie. Umowa będzie określała okres, na jaki otrzymasz wsparcie, kwotę wsparcia, twoje prawa i obowiązki, jako Uczestnika/Uczestniczki projektu.

PAMIĘTAJ, ŻE:

– aby móc podpisać z nami Umowę musisz już mieć podpisaną Umowę na opiekę z nianią. Umowę z nianią musisz mieć podpisaną nie wcześniej niż po złożeniu do projektu Formularza zgłoszeniowego, ale przed Twoim powrotem do pracy (najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia);

– jeśli jesteś osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, podpisując z nami Umowę – deklarację uczestnictwa w projekcie zobowiązujesz się, że bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego od razu powrócisz do pracy/podejmiesz zatrudnienie. Jeśli nie wywiążesz się z tego zobowiązania Twój udział w projekcie zostaje przerwany. Realizator projektu może wezwać Cię do zwrotu wszystkich kosztów Twojego uczestnictwa w projekcie poniesionych przez Realizatora wraz z odsetkami.

– w projekcie możesz uzyskać zwrot kosztów zatrudnienia niani, ale nie więcej niż 2075,91/miesiąc (w kwocie tej zawiera się wynagrodzenie netto niani 1776,13zł – oraz składki ZUS, które będziesz opłacać za nianię). Kwota ta obejmuje wynagrodzenie niani za średnio 160 godzin opieki/miesiąc. Przy mniejszym wymiarze opieki niż odpowiednik 1 etatu, maksymalna kwota zwrotu obliczana będzie proporcjonalnie.

Zatrudniając nianię pamiętaj, aby uzyskać od niej dane i informacje, które będą potrzebne do zgłoszenia niani do ZUS i będą miały wpływ na wysokość składek ZUS i wynagrodzenie netto niani. Przykładowe oświadczenie niani znajdziesz TUTAJ.

– jeśli jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, podpisując z nami Umowę – deklarację uczestnictwa w projekcie deklarujesz, że podejmiesz pracę w przeciągu maksymalnie 4 miesięcy od dnia podpisania ww. Umowy. Jeśli w tym czasie nie znajdziesz zatrudnienia Twój udział w projekcie zostaje przerwany. Realizator projektu może wezwać Cię do zwrotu wszystkich kosztów Twojego uczestnictwa w projekcie poniesionych przez Realizatora wraz z odsetkami.

– osoby bezrobotne lub bierną zawodowo w ciągu maksymalnie 4 pierwszych miesięcy, (kiedy będą poszukiwać pracy) mogą zatrudnić nianię na podstawie Umowy zlecenie. W tym czasie mogą uzyskać zwrot kosztów zatrudnienia niani, ale nie więcej niż 2 246,69zł /miesiąc (w kwocie tej zawiera się wynagrodzenie netto niani 1538,43zł oraz składki ZUS, które będziesz opłacać za nianię). Kwota ta obejmuje wynagrodzenie niani za średnio 160 godzin opieki/miesiąc. Przy mniejszym wymiarze opieki niż odpowiednik 1 etatu, maksymalna kwota zwrotu obliczana będzie proporcjonalnie.

Zatrudniając nianię pamiętaj, aby uzyskać od niej dane i informacje, które będą potrzebne do zgłoszenia niani do ZUS i będą miały wpływ na wysokość składek ZUS i wynagrodzenie netto niani. Przykładowe oświadczenie niani znajdziesz TUTAJ.

W czasie 4 pierwszych m-cy udziału w projekcie osoby bezrobotne lub bierną zawodowo będą mogły korzystać ze wsparcia aktywizacyjnego, obejmującego spotkania z doradcą zawodowym/psychologiem, uczestniczyć w szkoleniach. Będzie to miało na celu pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

– po upływie maksymalnie 4 miesięcy, kiedy podejmiesz zatrudnienie podpiszesz z nianią Umowę uaktywniającą. Na jej podstawie budżet państwa sfinansuje składki ZUS niani do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia, W tym czasie w projekcie możesz uzyskać zwrot kosztów zatrudnienia niani, ale nie więcej niż 2075,91/miesiąc (w kwocie tej zawiera się wynagrodzenie netto niani  1776,13zł – oraz składki ZUS, które będziesz opłacać za nianię). Kwota ta obejmuje wynagrodzenie niani za średnio 160 godzin opieki/miesiąc. Przy mniejszym wymiarze opieki niż odpowiednik 1 etatu, maksymalna kwota zwrotu obliczana będzie proporcjonalnie.

Zatrudniając nianię pamiętaj, aby uzyskać od niej dane i informacje, które będą potrzebne do zgłoszenia niani do ZUS i będą miały wpływ na wysokość składek ZUS i wynagrodzenie netto niani.

KROK 6

Comiesięczne refundacje będziesz otrzymywać na podstawie złożonego Wniosku refundacyjnego. Wniosek należy go wysyłać do Biura projektu, co miesiąc zawsze do 15 dnia miesiąca. Wniosek refundacyjny możesz pobrać na stronie internetowej www.aktywnyrodziczlgom.eu. W wypełnianiu Wniosku pomoże Ci Specjalista ds. weryfikacji wniosków o sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi.

WSPARCIE AKTYWIZACYJNE – CO TO JEST?

Po podpisaniu Umowy każdy bezrobotny lub bierny zawodowo Uczestnik odbędzie 2 – godzinną sesję doradczą, w celu zidentyfikowania jego potrzeb aktywizacyjnych.

Wparcie aktywizacyjne, zostanie udzielone 10 bezrobotnym bądź biernym zawodowo Uczestniczkom/-Uczestnikom projektu. Wsparcie to będzie miało na celu aktywizację Uczestniczek/-Uczestników do podjęcia zatrudnienia.

Wsparcie obejmie:

  • indywidualne sesje z doradcą zawodowym celem przygotowania: Diagnozy kompetencji Uczestnika projektu, Diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz Indywidualnego planu działania;
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, mające na celu wsparcie Uczestnika projektu w zakresie kompetencji poruszania się po rynku pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych, wskazanie możliwości dalszego rozwoju;
  • wsparcie szkoleniowe. Uczestnicy szkoleń będą mieć zapewnione stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i egzaminu.