Aktualności

Listy rekrutacyjne

Poniżej przedstawiamy listy rekrutacyjne, dotyczące Formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. „Aktywny rodzic z LGOM”, które zostały złożone do Biura projektu w terminie od 04.07.2019r. do 19.07.2019r.

Ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźników ilościowych zakładanych w projekcie, tj.

  • zakładana liczba osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osoby na urlopach wychowawczych) i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 objętych udziałem w projekcie,
  • liczba osób pozostających bez zatrudnienia, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu,
  • zakładana liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie biorących udział w projekcie,

na podstawie §3 Proces rekrutacji Uczestniczek/Uczestników punkt 13 – pierwszeństwo w rekrutacji mają ww. osoby.

W związku z tym do udziału w projekcie zostaną zaproszone osoby o numerach rekrutacyjnych 3/3/0042/2019 oraz 4/3/0042/2019 pomimo, iż osoba o numerze 8/3/0042/2019 posiada większą liczbę punktów.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Aktywny rodzic z LGOM” do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w terminie od 04.07.2019r. do 19.07.2019r.

Formularze zgłoszeniowe, które zostaną złożone w wyżej wskazanym okresie, będą oceniane na obradach Komisji rekrutacyjnej, które odbędą się w VII 2019r.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźników ilościowych zakładanych w projekcie, tj. zakładana liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie biorących udział w projekcie oraz zakładana liczba osób bezrobotnych/przebywających na urlopach wychowawczych, na podstawie §3 Proces rekrutacji Uczestniczek/Uczestników punkt 13 – pierwszeństwo w rekrutacji mają ww. osoby. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się w zakładce REKRUTACJA

Listy rekrutacyjne

Poniżej przedstawiamy listy rekrutacyjne, dotyczące Formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. „Aktywny rodzic z LGOM”, które zostały złożone do Biura projektu w terminie od 23.04.2019r. do 03.06.2019r.

Ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźników ilościowych zakładanych w projekcie, tj. zakładana liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie biorących udział w projekcie, na podstawie §3 Proces rekrutacji Uczestniczek/Uczestników punkt 13 – pierwszeństwo w rekrutacji mają ww. osoby.

Dodatkowo, liczba osób dla których przewidziano wsparcie w postaci refundacji kosztów zawiązanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 przez nianie, została zwiększona z 14 na 15 z powodu rezygnacji z uczestnictwa w projekcie jednej z uczestniczek I grupy.

Zmiana Regulaminu uczestnictwa w projekcie

Informujemy, iż z dniem 22.05.2019r. zmianie ulega Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „Aktywny rodzic z LGOM”.

Zmiana w Regulaminie dotyczy terminu drugiej rekrutacji. Zmiana ma na celu dostosowanie założeń projektu do potrzeb uczestników projektu

Skorygowana lista rekrutacyjna

W związku z błędnym przyznaniem punktów za kryterium zamieszkiwanie na terenie wiejskim, zamieszczamy skorygowaną listę rekrutacyjną dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię. Korekta ta nie wpływa na liczbę osób, które zostały zakwalifikowane do projektu

Pozostałe listy pozostają bez zmian.

Zmiana Regulaminu uczestnictwa w projekcie

Informujemy, iż z dniem 25.04.2019r. zmianie ulega Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „Aktywny rodzic z LGOM”.

Zmiany  w Regulaminie dotyczą terminów rekrutacji oraz obrad komisji rekrutacyjnej, a także struktury grupy docelowej.

Zmiany mają na celu dostosowanie wskaźników i założeń projektu do potrzeb uczestników projektu.