Zmiana sposobu składania dokumentów rekrutacyjnych i rozliczeniowych

Informujemy, iż w związku z trwającym zagrożeniem związanym z koronawirusem, celem dostosowania projektu do potrzeb Uczestników/Kandydatów, wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zmianie ulegają możliwe sposoby składania Wniosków refundacyjnych.

Wnioski refundacyjne wraz z załącznikami można:

  • przesyłać e-mailem na adres: kontakt@aktywnyrodziczlgom.eu Do wiadomości e-mailowej należy załączyć czytelne skany wypełnionego i podpisanego Wniosku refundacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Po unormowaniu się sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem, Uczestnik projektu będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów wysłanych w e-mailu;
  • składać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Biura projektu w Lubinie
  • przesłać pocztą na adres Biura projektu (CDIS EUROPROJEKT Biuro projektu pt. „Aktywny Rodzic z LGOM ”, ul. Kamienna 16A, 59-300 Lubin) – z uwagi na ograniczoną pracę Poczty Polskiej sugeruje się wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych listem poleconym (zamiast zwykłym);

Wyżej opisane zmiany sposobu składania dokumentów rekrutacyjnych i rozliczeniowych obowiązują do ich odwołania.