Listy rekrutacyjne

Poniżej przedstawiamy listy rekrutacyjne, dotyczące Formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. „Aktywny rodzic z LGOM”, które zostały złożone do Biura projektu w terminie od 04.07.2019r. do 19.07.2019r.

Ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźników ilościowych zakładanych w projekcie, tj.

  • zakładana liczba osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osoby na urlopach wychowawczych) i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 objętych udziałem w projekcie,
  • liczba osób pozostających bez zatrudnienia, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu,
  • zakładana liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie biorących udział w projekcie,

na podstawie §3 Proces rekrutacji Uczestniczek/Uczestników punkt 13 – pierwszeństwo w rekrutacji mają ww. osoby.

W związku z tym do udziału w projekcie zostaną zaproszone osoby o numerach rekrutacyjnych 3/3/0042/2019 oraz 4/3/0042/2019 pomimo, iż osoba o numerze 8/3/0042/2019 posiada większą liczbę punktów.